Условия за ползване

Територия на приложение

За бизнес отношенията между Happy Eyes и потребителя, следните условия се прилагат изключително за версията, налична в Интернет в момента на поръчката. За реализацията на онлайн услугите Happy Eyes използва инфраструктурата на бизнес партньор, (който по-нататък се нарича „изпълнителен асистент по договора").

Страни по договора

Страната, сключваща договор с потребителя, е Happy Eyes e. K., Zeppelinstr. 73, 81669 Мюнхен, Германия


Прекратяване на договора 

Клиентът поръчва на Happy Eyes производството на фото книгите (и тяхната доставка), като изпраща оригиналния файл създаден чрез безплатната програма на Happy Eyes по Интернет. Договорът се прекратява или с изрично съгласие, или с изпълнение на поръчката от Happy Eyes или от нейния изпълнителен асистент по договора.

Цени
 
Цените, публикувани на уебсайта на Happy Eyes в деня на поръчката, са валидни за поръчката и доставката на фото книгите. Цената се образува от стойността на книгата, данъка за добавена стойност и транспортни разходи за доставката. Всички цени да се възприемат в лева.

Право да се оттегли поръчката, право да се върнат фото книгите 

Правото да се оттегли поръчката, съгласно със Закона за дистанционната продажба (Fernabsatzgesetz), чл. 3, част 2, параграф 1 е изключено, защото фотокнигите се изготвят според първоначалните данни и изисквания, определени от клиента.

Компенсации в случай на анулиране на договора   В случай на анулиране на споразумението от страна на Happy Eyes по уважителна причина или в случай, че Happy Eyes одобри анулирането на споразумението, пожелано от клиента, Happy Eyes има право на компенсация за щетите поради неизпълнение. Работата, която е вече приключила от момента на приемане на поръчката, до нейното анулиране трябва да бъде компенсирана в полза на Happy Eyes.

Доставка   Доставката на фото книгите се извършва след плащане с кредитна/дебитна карта или по банков път (както е описано по-долу). Happy Eyes е упълномощен да извършва частични доставки. Закъснение при доставка от страна на Happy Eyes не дава правото на клиента да откаже получаването. Обикновено периодът за доставка възлиза на приблизително 7 работни дни. Фото книгите се изпращат на предварително посочения от клиента адрес за доставка.

Възложител на поръчката и получател, считан за клиент   При поръчки с адрес за доставка на трета страна, за клиент се счита възложителят на поръчката. Ако доставката е направена до трета страна в нейна полза или ако получателят на доставката е натоварен с притежанието и по-нататъшната употреба на доставката по какъвто и да е друг начин, то поръчителят и получателят на доставката се считат поравно за клиенти. При назначаването на подобна поръчка поръчителят безмълвно уверява, че съществува съгласие от страна на получателя на доставката за това.

Забавяне приемането на доставка   За периода, в който клиентът или получателят, посочен от него, е възпрепятстван да приеме доставката, Happy Eyes е упълномощена да съхранява фото книгите на отговорност на клиента и за негова сметка. За целта Happy Eyes може да ползва услугите на компания за съхранение. Увеличените разходите за съхранение на стоката, както и допълнителните транспортни разходи, които се натрупват поради забавянето, са за сметка на клиента и трябва да бъдат възстановени на Happy Eyes.

Плащане
Възможните методи за плащане са:
- плащане чрез кредитна карта (Master / Visa) или
- плащане чрез Paypal акаунт или
- плащане чрез банков трансфер.

Всички данни по плащането с кредитна или дебитна карта са закодирани с SSL (Secure Socket Layer) от нашият партньор по плащанията: Wirecard AG; Bretonscher Ring 4, 85630 Grasbrunn, Германия.
Клиентът получава потвърждение за плащането на своята електронна поща. Всички детайли, свързани с процеса на плащане, могат да бъдат видяни на съответната страница на уебсайта, на „страницата за плащания". След успешно плащане започва изготвянето на фото книгата. Фактурата ще бъде изпратена електронно по e-mail. Хартиена фактура ще бъде изпратена само при поискване. Ако клиентът не спази задължението да заплати, Happy Eyes си запазва правото временно да лиши клиента от използването услугите на Happy Eyes до момента на плащането или да изключи клиента за постоянно от използване услугите на Happy Eyes.


Компенсации   Компенсации за клиента са възможни, само ако неговите искания са надлежно установени или не са отречени от Happy Eyes.

Запазване правото на собственост   До пълното плащане на всички стоки от една и съща поръчка, фотокнигите остават собственост на Happy Eyes.

Отговорност за дефекти   Една фото книга се счита за дефектна, ако тя не отговаря на техническите стандарти на дигиталното развитие и използване. Клиентът трябва да заяви всички очевидни, забележителни дефекти по фото книгите веднага след тяхната доставка, но не по-късно от 7 дни след получаването. По-късни заявки за очевидни дефекти не се приемат. В случай на основателни заявки за дефекти Happy Eyes първо има правота на подмяна. Ако подмяната не е възможна или ако се провали, клиентът е упълномощен да прекрати договора или да изиска отстъпка от цената на покупката. С прекратяване на договора клиентът се задължава изцяло да върне всички стоки. Отговорност за дефекти, обаче, съществува според правните закони. Всякаква отговорност за последвали вреди се изключва.

Връщане на заявените стоки   Условие за отстраняване на дефектите е връщането на продуктите в рекламация на Happy Eyes. Разноските по обратната доставка ще бъдат поети от Happy Eyes. Ако клиентът не върне продуктите в рекламация - по каквито и да било причини - това води до загуба на всички права на клиента, отнасящи се до рекламацията. Ако се върне само част от продукти в рекламация, няма да бъде поправена невърнатата част и клиентът трябва да плати стойността на фактурата за тези продукти.

Отговорност

Happy Eyes е отговорна само за щетите по стоките до момента на изпращане на фото книгите. Всякакви по нататъшни оплаквания от страна на клиента, въпреки техните юридически основи, не се взимат под внимание. Следователно Happy Eyes не е отговорна за косвени щети, такива като изгубени парични постъпления или други финансови щети на клиента.

Отговорност за нарушаване или загуба на файлове в носителят на данни на Happy Eyes или нейният изпълнителен асистент по договора, както и по линиите и мрежите за електронна комуникация, е изключена.

Гаранцията за характеристиките на продуктите не се дава от Happy Eyes. След като отговорността е отхвърлена от Happy Eyes или е ограничена, това се отнася и за личната отговорност на служителите, представителите и изпълнителните асистенти по договорите.
Гореспоменатото ограничение на отговорността не се прилага в случаи на грубо недоглеждане или решение от страна на Happy Eyes и/или ако е на лице лична щета. Освен това то не се прилага, ако клиентът предяви иск по §§ 1, 4 от закона за отговорност за продукта.
Ако Happy Eyes незначително наруши основно задължение по договора, задължението да изплати обезщетение за щети по собственост е ограничено до обичайно възникващите щети. Като правило ограничението е до сумата на стойността на поръчката.Не-отговорност на компанията за транспортиране   Happy Eyes възлага логистиката на трета фирма (фирма за транспорт), въз основа на собствени изчисления, имайки предвид необходимите грижи към пратката, но на името и на отговорност на клиента.
Каквато и да е отговорност от страна на Happy Eyes за дейността на фирмите за транспорт е невъзможна. В частност, това се отнася за периода от времето за доставка на фирмата за транспорт.

  Изключване на компенсации за щети   Искания за компенсации за щети от страна на клиента или от трети страни относно неспазването на времето за доставка, посочено от Happy Eyes, са абсолютно изключени.

Сигурност на данните, защита на данните  

На клиента е известно и той се съгласява с факта, че за цялостното изпълнение на услугата, както и за съхранение, неговите лични данни се записват на носител на данни.
Клиентът дава изричното си съгласие за събирането, обслужването и употребата на неговите лични данни. Обслужването на данните се извършва в съответствие с Федералния закон за защита на данните (BDSG), а също и Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG). Всички данни се пазят в тайна от Happy Eyes.

Клиентът има право да оттегли своето съгласие по всяко време, което действие влиза в сила в бъдеще. Happy Eyes поема задължението при оттегляне на съгласието веднага да изтрие личните данни, но с ограничение във времето до цялостното изпълнение на процеса по поръчката.

При получаване на поръчка Happy Eyes приема, че клиентът е осигурил съхранението на своите записи с информация дори след времето на получаването на фото книгата от него.
Информацията изпратена от клиента не се съхранява от Happy Eyes или неговия изпълнителен асистент по договора. Файловете със снимки изпратени от клиента се изтриват три месеца след датата на възлагане на поръчката.

Авторско право, наказателно право 

За съдържанието на трансферираните файлове със снимки е единствено отговорен клиентът. За всички задачи, възлагани на Happy Eyes, а също и за архивирането на снимковата информация се приема, че клиентът е собственик на всички необходими авторски права, търговски права и всякакви други права.
Клиентът сам е отговорен за всички последствия появили се при вероятно нарушаване на тези права. В случай, че трети лица биха предявили иск към Happy Eyes относно нарушаването на техни права върху снимките в следствие на неоторизираното им разпространение от страна на клиента, клиентът се задължава да освободи Happy Eyes от всички искове в това отношение. Клиентът с възлагане на поръчката потвърждава, че съдържанието на трансферираните файлове със снимки не нарушава наказателното право, в частност законите за разпространение на детска порнография (§ 184 StGB). В случай, че Happy Eyes открие нарушение на това твърдение, Happy Eyes веднага ще уведоми съдебните власти.

Права за ползване от клиента

Happy Eyes (или лицензодателя) запазва всички права отнасящи се до софтуера, и съдържащите се в него фонове, рамки, графични картинки, текстови марки и т.н. При заплащане от страна на клеинта той заплаща само наем за ползване на услугата да ползва предварително готовите артове за неговата фото книга, но не и за интелектуални права, както и за по нататъшно разпространение на съдържащите артове в софтуера.

Място на правораздаване и приложим закон

Място за уреждане на всички договорни задължения  е седалището на Happy Eyes.

В случай на основателен спор при бизнес взаимоотношенията в сила се приема закона в Германия, без отнасяне към друг закон. Конвенция на обединените нации за договорите за международна продажба на стоки не е приложим.

В случай че по време на предявено искане клиента не живее или няма местожителство в Германия или не може да присъства на гореспоменатото място на правораздаване, тогава седалището на Happy Eyes ще съгласува със клиента мястото на правосъдие.


Допълнитена клауза

Ако някои от клаузите в тези договорни условия и допълнения и/или са невалидни, това не се отнася и до останалите точки по договора. Те остават в сила и за двете страни. В случаи на неефективност при  индивидуални наредби, страните по договора ще се стремят да постигнат ново споразумение в интерес и за двете страни, с икономическа цел за по-добра ефективност.