Podmínky užívání našich služeb

 

Podmínky objednání kalendář z fotek online

Oblast aplikace

V obchodních vztazích mezi firmou Happy Eyes a zákazníky platí tyto podmínky ve znění, které jsou na Internetu ve chvíli objednávky. Pro realizaci online služeb využívá firma Happy Eyes infrastrukturu svého obchodního partnera /zde i dále nazýván „spolupracovník v plnění smluv“/

Smluvní strana

Smluvní stranou pro zákazníka je Happy Eyes e. K., Zeppelinstr. 73,
D 81669 Munich.

Uzavření smlouvy

Zákazník ukládá firmě Happy Eyes zakázku zpracování kalendář z fotek /a jejich zasílání/ zasíláním originálních digitálních dat formou souboru přes Internet. Smlouva nabývá účinnosti výslovným potvrzením nebo zpracováním, objednávky firmou Happy Eyes nebo jejím spolupracovníkem v plnění smluv.

Ceny

Ceny uvedené na webové stránce firmy Happy Eyes ke dni zakázky platí pro dodávku kalendář z fotek . Cena zahrnuje hodnotu objednávky. Nutné přípočitat k zakázce DPH a dopravní náklady spojené s dodávkou. Všechny ceny jsou v EUR.

Právo zrušení objednávky. Právo vrácení kalendář z fotek

Právo zrušení objednávky podle Zákona o vzdálených prodejích (Fernabsatzgesetz),čl. 3, odst. 2, bod 1, se vylučuje, jelikož se kalendář z fotek y dělají ve shodě s originálními údaji a požadavky, podané zákazníkem.

Úhrada v případě zrušení smlouvy

V případě, že Happy Eyes zruší smlouvu ze závažných důvodů anebo zda Happy Eyes schválí zrušení smlouvy, kterou navrhl zákazník, má Happy Eyes nárok na úhradu škod, vzniklých v důsledku nesplnění. Bude uhrazena přinejmenším práce vykonaná na objednávce od chvíle přijetí objednávky.

DODÁVKA

Dodávka kalendář z fotek se děje po zaplacení (jak je uvedeno dole).
Happy Eyes má právo dělat částečné dodávky. Prodlení dodávky ze strany Happy Eyes nedává právo zákazníkovi nepřijmout splňenou zakázku. Obyčejná lhůta dodávky je kolem 7 pracovních dnů. kalendář z fotek y se posílají na poukázanou adresu pro dodávku.

Zadavatel objednávky a příjemce, pokládaný za zákazníka

U objednávek, kde se kalendář z fotek a dodává na adresu třetí strany, bude za zákazníka pokládán zadavatel objednávky. Jestliže předmět bude dodán třetí straně v její prospěch, nebo jestliže příjemce dodávky nebo jestliže pro příjemce dodávky plynou jisté výhody z dalšího užívání předmětu dodávky jinými způsoby, pak zadavatel objednávky a její příjemce budou pokládány společně za zákazníka. Uložením objednávky zadavatel souhlasí, že existuje dohoda o příjemci dodávky.

Prodlení přijetí dodávky

Za období, během kterého zákazník nebo příjemce, jmenovaný zákazníkem, zdržel přijetí dodávky, má Happy Eyes právo uchovávat kalendář z fotek y na riziko a na účet zákazníka. Pro tento účel smí Happy Eyes užívat služeb skladové společnosti. Náklady za skladování zboží, a také dodatečné dopravní náklady, vzniklé v důsledku prodlení, hradí zákazník firmě Happy Eyes.

Platby

Způsoby platby:

  • platba kreditní či úvěrovou kartou (Master/Visa) nebo
  • platba stáhnutím peněz z účtu zákazníka, nebo
  • platba PayPalem nebo
  • platba bankovním převodem.

Detaili platby kreditní či úvěrovou nebo debetnou kartou se označují kódem SSL (Secure Socket Layer) naším finančním partnerem: Wirecard AG, Bretonischer Ring 4, 85630 Grasbrun, Germany.

Zákazník dostane potvrzení o vykonaném zaplacení na svou e-mailovou adresu. Všechny detaily o zaplacení mohou být k náhlednutí v příslušné části webové stránky – „Platby“. Po úspěšně vykonané platbě se přistupuje k výrobě kalendář z fotek . Faktura se posílá e-mailem. Faktura na papírovém nosiči se posílá pouze na požádání. Jestliže zákazník nesplní svůj platební závazek, vuhrazuje si Happy Eyes právo zbavit zákazníka práva užívání služeb firmy Happy Eyes do uskutečnění platby, nebo vyloučit jej na dobu neurčitou z okruhu svých služeb.

Protižaloby

Protižaloby podané zákazníkem se respektují pouze jestliže jsou náležitě sestavené a jestliže nejsou zamítnuty firmou Happy Eyes.

Zachování práva vlastnictví

Do definitivního zaplacení všeho zboží, zahrnutého do předmětu objednávky, zůstávají kalendář z fotek y ve vlastnictví firmy Happy Eyes.

Odpovědnost za vady

Kalendář z fotek a může být pokládána za defektní, jestliže nesplňuje technické normy výroby a zpracování digitálních fotografií. Zákazník musí vznést svou reklamaci z důvodu evidentních vad v fotoknize bezprostředně po dodávce, avšak nejpozději do 7 dnů po jejich obdržení. Reklamace, došlé po této lhůtě, nebudou pokládány za platné. V případě odůvodněných nároků má zákazník právo na výměnu zboží u Happy Eyes. Jestliže taková výměna není možná, anebo jestliže nebude uskutečněna, má zákazník právo zrušit smlouvu, anebo vyžádat snížení kupní ceny. Zrušením smlouvy se zákazník zavazuje vrátit zboží v plném rozsahu. Odpovědnost za vady zůstává platit nadále podle zákonných ustanovení. Odpovědnost za nepřímé škody je vyloučena.

Vracení defektního zboží

Podmínkou odstranění vad je vracení defektního zboží firmě Happy Eyes. Jestliže zákazník nevrátí defektní zboží z jakéhokoliv důvodu, pozbývá všechna práva na nárok. Jestliže bude vrácena pouze část defektního zboží, nevracené zboží nemůže být přepracováno a zákazník zaplatí fakturovanou částku za ně.

Odpovědnost

Happy Eyes nese plnou odpovědnost za škody na zboží až do chvíle odeslání kalendář z fotek . Všechny následné žaloby ze strany zákazníka, bez ohledu na jejich právní odůvodněnost, jsou vyloučeny.
Happy Eyes nenese odpovědnost za nepřímé škody, jako jsou ušlé zisky nebo jiné finanční ztráty zákazníka.
Sloučení škod nebo ztráty souborů v informačních nosičích firmy Happy Eyes nebo jejího spolupracovníka spojených s plněním smluv, a také v elektronických komunikačních linkách a sítí, je vyloučeno.

Happy Eyes neručí za charakteristiky produktu. Tak jak sloučení škod je vyloučeno nebo omezeno firmou Happy Eyes, to se týká též zaměstnanců, zástupců a spolupracovníků při plnění smlouvy.
Toto omezení odpovědnosti se neaplikuje v případě hrubé nedbalosti nebo zpronevěření ze strany Happy Eyes a/anebo v případech ublížení na těle. Dále se omezení neaplikuje, jestliže zákazník podá žalobu dle §§ 1, 4 Zákona o odpovědnosti za produkty.
Jestliže Happy Eyes v důsledku nedbalosti poruší závažný smluvní závazek, pak závazek úhrady škod se omezuje pouze na typicky vznikající škody. Zásadně je tento závazek omezen do výše hodnoty objednávky.

Absence odpovědnosti za společnost-dopravce

Happy Eyes ukládá dle svého uvážení dodávku zboží třetím osobám /přepravním společnostem/, avšak jménem zákazníka a na jeho odpovědnost.
Happy Eyes nenese odpovědnost za činnost dopravní společnosti. To se týká především termínu dodávky přepravních společností.

Vyloučení úhradu za škody

Žaloby o úhradu škod ze strany zákazníka nebo třetích stran, týkající se nedodržení termínů dodávky, stanovených firmou Happy Eyes, jsou výslovně vyloučeny.

Bezpečnost a ochrana dat

Zákazník chápe a souhlasí, že pro účely vyřízení objednávky a její archivace jeho osobní údaje budou uchovávány v informačních nosičích.
Zákazník výslovně souhlasí se sbíráním, zpracováním a užíváním jeho osobních údajů. Zpracování dat se děje s dodržením Federálního zákona o ochraně dat, a také Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG). Všechna data jsou pokládána za důvěrná ze strany Happy Eyes.
Zákazník má právo odvolat svůj souhlas v jakoukoliv dobu s budoucí platností. Happy Eyes se zavazuje okamžitě vymazat osobní údaje v případě, že zákazník odvolá svůj souhlas, ale s omezením do definitivního splnění objednávky.

Při uložení objednávky Happy Eyes přijímá, že zákazník souhlasí, aby jeho data byla uchovávána i po dodávce kalendář z fotek .
Údaje, poslané zákazníkem, se neuchovávají firmou Happy Eyes ani jejím spolupracovníkem v plnění smluv. Foto-soubory, poslané zákazníkem, se vymazávají tři měsíce ode dne uložení objednávky.

Autorské právo, Trestní právo

Zákazník nese plnou odpovědnost za obsah poslaných souborů se zobrazeními. Přijímá se, že zákazník má všechna autorská, obchodní a jiná práva ke všem úkolům, uloženým firmě Happy Eyes, a k archivaci dat se zobrazeními.
Jedině zákazník nese všechny důsledky případného porušení těchto práv. V případě, že třetí strany vznesou žaloby proti firmě Happy Eyes z důvodu porušení jejich práv k fotkám neoprávněným šířením fotek zákazníkem, se zákazník zavazuje zbavit firmu Happy Eyes odpovědnosti dle těchto žalob. Při uložení zakázky zákazník ručí, že obsah poslaných foto-souborů neporušuje trestní zákony a konkrétně nařízení o šíření dětské pornografie (§ 184 StGB). V případě, že Happy Eyes se dozví o nedodržení těchto záruk, vyrozumí Happy Eyes okamžitě o tom prokuraturu.

Právo užívání klientem

Happy Eyes /nebo příslušný držitel licence/ vlastní všechna práva ke svým dílům, konkrétně k softwaru, zobrazením, textovým značkám nebo grafickým schématům, jako jsou obaly, pozadí, rámečky aj. Zaplacením těchto služeb platí zákazník pouze za poskytnuté služby, nikoliv však za práva duševního vlastnictví, konkrétně práva šíření.

Místo plnění, jurisdikce a aplikovatelné zákonodárství

Místem plnění smluvních závazků je sídlo firmy.
V případě sporů vzniklých v souvislost s obchodními styky bude aplikován německý zákon s vyloučením Zákona ES o prodeji a o obchodnících.
V případě, že při podání žaloby zákazník nepřebývá ani nebydlí natrvalo v Německu, anebo v případě absence společné jurisdikce, anebo jestliže je zákazník obchodníkem a obchoduje jakožto takový, místem jurisdikce bude sídlo Happy Eyes.

Dodatečná ustanovení

V případě, že dílčí klauzule těchto podmínek a/anebo smlouvy, kterou tyto podmínky doplňují, pozbudou platnosti, ostatní klauzule platí nadále, a to pro obě strany. V případě neúčinnosti konkrétního ustanovení budou strany usilovat o dosažení nové dohody s respektováním svých vzájemných zájmů a co možno nejblíže k ekonomickému cíli neúčinného ustanovení.