Warunki korzystania

 

Ogólne warunki zamówień kalendarz ze zdjęciami on-line

Zakres zastosowania

Ze względu na stosunki między Happy Eyes i użytkownikiem poniższe warunki przedkłada się tylko w wersji dostępnej w internecine w momencie zamówienia. Do realizacji usług Happy Eyes on-line wykorzystuje się strukturę biznes partnera (co dalej będzie nazywane „wykonawczy asystent umowy").

Strony umowy

Stroną, która podpisuje umowę z zleceniodawcą jest Happy Eyes e. K., Zeppelinstr. 73,
D 81669 Monachium, Niemcy.

Rozwiązywanie umowy

Klient zleca Happy Eyes przygotowanie kalendarz ze zdjęciami (wraz z jej dostawą), wysyłając oryginalne zdjęcia cyfrowe jako załącznik za porednictwem internetu. Umowa zostaje rozwiązana w przypadku wyrażenia zgody lub w przypadku zrealizowania zamówienia przez Happy Eyes lub wykonawczego asystenta umowy.

Ceny

Ceny opublikowane na stronie internetowej Happy Eyes w dniu zmówienia, są aktualne aż do dnia dostarczenia kalendarz ze zdjęciami. W cenę wliczone są koszty wykonania kalendarz ze zdjęciami, podatek i koszty dostawy. Wszystkie ceny podawane są w EURO.

Prawo rezygnacji z zamówienia, prawo zwrotu kalendarz ze zdjęciami

Prawo rezygnacji zamówienia, w zgodzie z Ustawą Sprzedaży Wysyłkowej (Fernabsatzgesetz) Art. 3, Parag. 2, wers 1 jest niemożliwe, gdyż kalendarz ze zdjęciami są wykonywane zgodnie z wcześniej określonymi oczekiwaniami i informacją podaną przez klienta.

Rekompensacja w przypadku anulowania umowy

W przypadku anulowania umowy ze strony Happy Eyes spowodowanej ważnymi okolicznościami lub w przypadku przyjęcia przez Happy Eyes rozwiązania umowy od strony klienta, Happy Eyes ma prawo domagania się zwrotów kosztów związanych ze stratami na skutek braku realizacji zamówienia. Koszty realizacji zamówienia do danego momentu będą musiały zostać pokryte na rzecz Happy Eyes.

Dostawa

Dostawa kalendarz ze zdjęciami następuje po dokonaniu płatności za pomocą karty kredytowej lub debetowej albo poprzez dokonanie przelewu (jak zostało opisane poniżej). Happy Eyes jest upoważniona do realizacji częściowej dostawy. Opóźnienie dostawy ze strony Happy Eyes nie upoważnia klienta do rezygnacji z zamówienia. Czas dostawy zajmuje orientacyjnie około 7 roboczych dni. kalendarz ze zdjęciami dostarczane są na wcześniej podany, podczas składania zamówienia, adres.

Składający zamówienie i odbiorca, nazywany klientem

W przypadku zamówienia z adresem strony trzeciej, za klienta uważa się osobę składającą zamówienie. Jeśli dostawa jest realizowana do strony trzeciej na jej rzecz lub jako prezent do osobistego wykorzystywania lub w jakimkolwiek innym celu, to zamawiającego i odbiorcę przesyłki uważa się za równoprawnych klientów. Podczas określania takiego zamówienia zamawiający jednocześnie gwarantuje, iż odbiorca wyraża zgodę na otrzymanie przesyłki.

Opóźnienie w odbiorze przesyłki

W czasie kiedy klient lub określony przez niego odbiorca nie jest w stanie odeprać przesyłki, Happy Eyes jest upoważniona do przechowywania kalendarz ze zdjęciami za zgodą klienta i na jego koszt. W tym celu Happy Eyes ma prawo korzystać z usług firm przechowujących przedmioty. Koszty w związku z przechowywaniem przesyłki, jak i koszty transportu, są kosztami na rzecz klienta i muszą być zwrócone Happy Eyes.

Płatność

Płatność dokonywana jest z sumy dostępnej na karcie kredytowej lub debetowej natychmiast po realizacji zamówienia lub po dokonaniu przelewu bankowego. Wszelkie szczegóły podczas płatności kartą kredytową lub debetową są kodowane za pośrednictwem SSL (Secure Socket Layer) przy udziale naszego partnera finansowego: Wirecard AG, Bretonischer Ring 4, 85630 Grasbrun, Germany.

 

Klient otrzymuje potwierdzenie dokonania płatności na podany e-mail. Ze wszelkimi szczegółami związanymi z procesem płatności można się zapoznać na wskazanej stronie internetowej "płatności". Po pomyślnie dokonanej płatności rozpoczyna się realizacja produkcji kalendarz ze zdjęciami. Faktura jest wysyłana elektronicznie na e-mail. Drukowana faktura jest wysyłana tylko na życzenie klienta . Jeśli klient nie dotrzyma warunku dokonania zapłaty, Happy Eyes ma prawo pozbawić użytkownika możliwości korzystania z usług Happy Eyes do momentu dokonania płatności lub uniemożliwić klientowi korzystanie z usług Happy Eyes w przyszłości.

Rekompensacje

Rekompensacje dla klienta są możliwe tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy jego żądania są wiarygodne lub nie są odrzucone przez Happy Eyes.

Wstrzymanie prawa własności

Do momentu dokonania pełnej płatności za wszystkie produkty z jednego zamówienienia kalendarz ze zdjęciami pozostają własnością Happy Eyes.

Odpowiedzialność za uszkodzenia

Foto-książka uważana jest za uszkodzoną, jeśli ta nie odpowiada technicznym standartom rozwoju i korzystania z fotografii cyfrowej. Klient zobowiązany jest do zawiadomienia Happy Eyes o wszelkich widocznych i jasnych defektach od razu po dostarczeniu kalendarz ze zdjęciami, i nie później niż w terminie 7 dni. Zgłoszone później reklamacje o widocznych defektach nie będą przyjmowane. W przypadku widoczych defektów, Happy Eyes ma prawo dostarczenia nowego nieuszkodzonego produktu. Jeśli dostarczenie nieuszkodzonego produktu jest niemożliwe lub jeśli problem się powtórzy, klient ma prawo zerwania umowy lub zażądania zniżki od zamówienia. W momencie zrywania zamówienia, klient zobowiązuje się, iż zwróci wszelkie otrzymane produkty. Odpowiedzialność za uszkodzenia określona jest w ustawach prawnych. Wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe później nie są brane pod uwagę.

Zwrot zamówionych produktów

Warunkiem usunięcia defektów jest zwrot wszystkich produktów Happy Eyes podlegających reklamacji. Koszty przesyłki będą pokryte przez Happy Eyes. Jeśli klient nie zwróci produktów objętych reklamacją - bez względu na przyczyny - utraci wszelkie prawa do reklamacji. Jeśli zwróci tylko część zamówienia podlegającego reklamacji, niedostarczona część zamówienia nie zostanie poprawiona i klient zostanie obciążony kosztami naprawy tej części, zgodnie z fakturą.

Odpowiedzialność

Happy Eyes jest odpowiedzialna za szkody powstałe na produktach do momentu wysłania kalendarz ze zdjęciami. Wszelkie szkody, które nastąpią po wysłaniu produktu, nie będą uwzględniane bez względu na ich prawne uzasadnienie. W ten sposób Happy Eyes nie odpowiada za pośrednie szkody, takie jak utracone sumy czy inne finansowe szkody poniesione przez klienta. Odpowiedzialność za uszkodzenie czy utracenie plików na serwerze Happy Eyes lub przez wykonawczego asystenta umowy, także na wskutek połączenia internetowego na liniach czy sieci nie istnieje.

Gwarancja charakterystyki nie jest przyznawana przez Happy Eyes. W związku z tym, iż Happy Eyes nie ponosi odpowiedzialności lub odpowiedzialność jest ograniczona, dotyczy to również noszonej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli czy wykonawczych asystentów umowy.

Powyżej opisane ograniczenie ponoszenia odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadku widocznego niedopatrzenia lub w przypadku podjęcia danej decyzji przez Happy Eyes i/lub jeśli nastąpiła wyraźna szkoda. Oprócz tego nie obowiązuje takie ograniczenie ponoszenia odpowiedzialności, jeśli klient odwoła się do §§ 1, 4 ustawy o odpowiedzialności za produkt.

Jeśli Happy Eyes nieznacznie naruszy główne warunki odpowiedzialności według umowy, warunek zwrotu rekompensacji za szkody będzie ograniczone do pokrycia powstałych szkód. Tu obowiązuje prawo ograniczenia rekompensacji do wartości zamówienia.

Nieponoszenie odpowiedzialności przez firmę za transport

Happy Eyes korzysta z usług logistycznych trzeciej firmy (firma logistyczna), w związku z własnymi wyliczeniami, biorąc pod uwagę niezbędną troskę o przesyłkę, na imię i odpowiedzialność klienta.

Niesienie odpowiedzialności przez Happy Eyes za firmy logistyczne jest niemożliwa. Happy Eyes ponosi odpowiedzialność za produkt do momentu jego dostarczenia do firmy logistycznej.

Wykluczenie rekompensacji za szkody

Żądanie rekompensacji za poniesione szkody ze strony klienta lub trzeciej strony w związku z niedotrzymaniem terminu dostawy podanej przez Happy Eyes jest niemożliwe.

Bezpieczenstwo i ochrona danych

Klient zapoznał się i wyraził zgodę, aby jego dane osobowe zostały zapisane na nośniku danych w momencie zlecenia wykonania usługi, a także w momencie skorzystania z usługi wykorzystywania miejsca na serwerze.

Klient wyraża zgodę na zbieranie, obsługiwanie i wykorzystywanie jego danych osobowych. Obsługiwanie danych następuje zgodnie z Federalnym prawem ochrony danych (BDSG),a także Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG). Wszystkie dane są chronione przez Happy Eyes.

Klient ma prawo odrzucenia swojej zgody na wykorzystywanie danych osobowych w każdej chwili, prawo to będzie działać też na przyszłość. Happy Eyes zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia danych po odrzuceniu zgody, z ograniczeniem w przypadku wykonywania zamówienia, aż do jego ukończenia.

Odbiór zamówienia produktu jest rozumiany przez Happy Eyes jako zagwarantownie przez klienta zachowania swoich zapisów z informacją, nawet po czasie otrzymania kalendarz ze zdjęciami od niego.

Informacja wysłana przez klienta nie jest przechowywana przez Happy Eyes czy wykonawczego asystenta zamówienia.

Prawa autorskie, prawo karne

Odpowiedzialność za informacje i zdjęcia zawarte na wysyłanych plikach ponosi tylko i wyłącznie klient. Przy wszelkich zleceniach, przedkładanych Happy Eyes, także i przy archiwizacji zdjęć przyjmuje się, że klient posiada wszelkie niezbędne prawa autorskie, prawa handlowe i wszelkie inne. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie następstwa pojawiające się w przypadku naruszenia tych praw. W przypadku, gdy osoby trzecie wystąpią z zażaleniem o nieautoryzowane rozpowszechnianie ze strony klienta, klient jest zoobowiązany do uwolnienia Happy Eyes od odpowiedzialności. Klient wraz ze złożeniem zamówienia zobowiązuje się, iż zawartość przesyłanych danych nie jest niezgodna z prawem, włącznie z prawem dotyczącym dziecięcej pornografii (§ 184 StGB). W przypadku odkrycia przez Happy Eyes naruszenia tego zobowiązania, Happy Eyes natychmiast powiadomi odpowiednie władze.

Prawo użytkownika do korzystania ze strony

Happy Eyes (lub firma posiadająca licenzję) posiada wszelkie prawa opracowanej i dokonanej kreatywnej pracy Happy Eyes, szczególnie dotyczy to programu, obrazów, znaków testowych czy form graficznych, takich jak okładki, tła, ramki itp. Wraz z dokonaniem płatności klient płaci tyko za wykonaną usługę, a nie za prawo intelektualnej własności, w szczególności nie za prawo dalszego rozpowszechniania.

Miejsce wykonania, obszar prawny i odpowiednie prawo

Miejscem wykonania całkowitego zamówienia jest siedziba firmy Happy Eyes.

W przypadku prawnego sporu związanego ze stosunkami biznesowymi będzie brane pod uwagę tylko i wyłącznie niemieckie prawo, w wyjątkiem Prawa Wsólnoty Europejskiej dotyczącego sprzedaży detalicznej.

Jeśli w trakcie podawania żądania klient nie ma stałego pobytu zameldowania lub nie przebywa na stałe w Niemczech, w związku z tym nie istnieje inny obszar prawny, lub jeśli klient jest handlowcem i występuje jako taki, to siedziba Happy Eyes jest uznawana za obszar prawny.

Punkt dodatkowy

Jeśli poszczególne punkty tych warunków umowy i/lub sama umowa, która je uzupełnia, są lub staną się nieaktualne, to aktualność reszty rozporządzeń pozostaje w sile. Te pozostają w sile w odniesieniu i do obu stron. W przypadku nieskuteczności konkretnego rozporządzenia strony umowy będą próbować osiągnąć porozumienie, mając na względzie interesy obu stron w związku z nieprawidłowym zarządzeniem.